KaK.cz - počítače plné života

Přejít na košík.
0
Nepřihlášen

Reklamace - záruční podmínky

Záruční podmínky společnosti KaK Computers s.r.o.

Tento reklamační řád byl stanoven firmou KaK Computers s.r.o. (dále jen prodávající) a je zpracován dle platného občanského zákoníku. Vztahuje se na zboží zakoupené u firmy KaK Computers s.r.o. a je platný pro zákazníky, kteří nejsou podnikatelskými subjekty.

Doklad pro uplatnění reklamace:

Základním dokladem pro uplatnění reklamace je nákupní daňový doklad (faktura nebo prodejka za hotové), na kterém je vyznačena záruční doba. Pokud není záruční doba vyznačena, jedná se o záruční lhůtu stanovenou občanským zákoníkem.

V případě, že je zákazníkům při koupi předán záruční list vystavený výrobcem, žádáme zákazníky, aby jej řádně uschovali pro případ reklamace. Vyřízení reklamace nemůže být prodávajícím podmiňováno doložením záručního listu. Jeho ztráta však často znamená komplikace a zdržení případného reklamačního procesu.

Záruční doba:

Na veškeré zboží zakoupené u prodávajícího se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců. V případech, kdy je prodávajícím uvedeno více než 24 měsíců, jedná se o tzv. prodlouženou záruční dobu. V prodloužené záruční době má zákazník právo na bezplatnou opravu zařízení či jeho výměnu za nové zboží svými parametry adekvátně nahrazující zboží poškozené. Některé produkty, například notebooky, mají zkrácenou záruční dobu výrobcem pro zákazníky, kteří jsou podnikatelskými subjekty. Netýká se jich tudíž ustanovení platná v občanském zákoníku.

Příjem reklamace:

Reklamaci je možno předat osobně či zaslat pomocí zásilkové služby na adresu provozovny prodávajícího. Zboží určené k reklamaci přijme pracovník prodejce v řádné otevírací době. Poté je reklamačním technikem zboží testováno na projevení závady a na skutečnosti, které by případně bránily přijetí zboží do reklamačního řízení. K reklamaci je nutno předložit doklad o koupi výrobku a výrobek samotný. Pokud to charakter závady vyžaduje, tak i příslušenství k výrobku nutné pro jeho provoz (napájecí adaptéry, propojovací kabely, dálková ovládání, sluchátka...). Dodáním veškerého příslušenství k výrobku se rovněž vyhneme možným komplikacím při vyřizování reklamačního řízení.

Některé značky výrobků mají též vlastní servisní středisko pro Českou republiku a zákazník může vadné zboží odesílat tam. Zkrátí se tak doba reklamace o přepravu a manipulaci se zbožím v místě prodávajícího. Zjednoduší se i komunikace ohledně opravy. Je na uvážení zákazníka, zda této možnosti využije.

 
Seznam autorizovaných servisních středisek naleznete zde.
 

U počítačových kompletů složených z jednotlivě nakoupených dílů a přijímaných se závadou jako celek je nejprve prodávajícím provedena analýza závady a určení vadné komponenty. Pokud byl komplet smluvně sestaven a oživen prodávajícím, je určení vadné komponenty bezplatné. Reklamační řízení na vadnou komponentu počíná běžet dnem jejího určení servisním technikem prodávajícího. Reklamace se tedy netýká celého kompletu, ale pouze vadné komponenty.

Odpovědnost za vady:

Prodávající odpovídá za vady, které vznikly jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Prodávající neodpovídá za škody způsobené neodbornou montáží či nesprávným užívání zboží. Záruka zaniká v případě mechanického poškození zboží (vrypy šroubovákem, ulomené konektory, ohnuté piny v konektorech) či poškození vlivem elektrického přepětí (odpálené čipy na desce plošných spojů, spálené konektory) či poškození vlivem používání zboží v nevhodném prostředí (vysoká vlhkost, vniknutí tekutin do přístroje, nadměrná prašnost).

Lhůty pro vyřizování reklamace:

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude mezi prodávajícím a zákazníkem předem domluvena lhůta delší. Lhůta pro vyřizování reklamace počíná běžet následujícím dnem od přijetí zboží k reklamaci. O vyřízení reklamace prodávající informuje zákazníka telefonicky, pomocí e-mailu či SMS. Obecně však není prodejce povinen zákazníka o vyřízení reklamace informovat. Je proto na spotřebiteli, aby se v případě, že mu není podána zpráva prodejcem, informoval na stav reklamace. Spotřebitel je povinen vyzvednout si vyřízenou reklamaci do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace vyřízena. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění, který činí 20,-Kč/1 den za 1 položku. Nevyzvedne-li si spotřebitel vyřízenou reklamaci do sedmi měsíců ode dne, kdy měla být reklamace vyřízena, má prodávající právo reklamovanou věc prodat.